Contact?
Sluit

Neem gerust contact met ons op.

Naar de contactpagina »

Sluit

Werkgebied

Bij u thuis of op locatie
naar keuze in de regio
Brabantse Kempen, Veldhoven,
Hilvarenbeek, Valkenswaard
en omgeving.

Op onze eigen locatie
De Afscheidshoeve in de
Brabantse Kempen tussen
Tilburg en Eindhoven.
Iedereen is hier welkom.

ROUTE

Privacyverklaring

Intens uitvaarten hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG. In dit Privacy statement informeren wij u hoe Intens uitvaarten uw persoonsgegevens verwerkt.

Verwerken persoonsgegevens

Intens uitvaarten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum en- plaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Bijzondere gegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via welkom@intensuitvaarten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen

Intens uitvaarten verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doelen. Per doel verwerken we alleen de daarvoor noodzakelijke gegevens. Intens uitvaarten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verstrekken van een voorstel
 • Verlenen van diensten
 • Levering van goederen
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Cliëntenbeheer
 • Informatie en advies verstrekken op uw verzoek
 • Voldoen aan voorschriften uit de wet- en regelgeving

Geautomatiseerde besluitvorming

Intens uitvaarten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaren

Intens uitvaarten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Intens uitvaarten houdt uw gegevens in bezit tot het moment waarop beide partijen aan alle verplichtingen hebben voldaan. Na het uitvoeren van de dienstverlening blijven uw gegevens slechts met uw instemming in bezit van Intens uitvaarten als daarvoor een aan te wijzen doel is. Eveneens houdt Intens uitvaarten uw gegevens in bezit als daar een wettelijke verplichting toe bestaat.

Indien er (nog) geen overeenkomst met u tot stand is gekomen, dan bewaart Intens uitvaarten uw gegevens uiterlijk tot de vervaldatum van het voorstel of zoveel langer als u daar toestemming voor geeft.

Delen met derden

Intens uitvaarten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Intens uitvaarten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websitebezoek

Op de website van Intens uitvaarten worden de volgende bezoekgegevens bijgehouden:

 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Cookies

Intens uitvaarten gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Intens uitvaarten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Inzage, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Intens uitvaarten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar welkom@intensuitvaarten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Intens uitvaarten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen

Intens uitvaarten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via welkom@intensuitvaarten.nl

© intensuitvaarten.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring